Privacy

Stichting Woekerrente hecht grote waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Het is dan ook om deze reden dat wij u graag duidelijk en transparant willen informeren over de verwerking van persoonsgegevens via deze website. Stichting Woekerrente verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Stichting Woekerrente verwerkt via de website persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

Als u onze website bezoekt

  • Voor het genereren van gebruiksstatistieken;
  • Voor het kunnen aanbieden van gerichte reclame op websites van derden (zie ook onder ‘cookies’).
Als u zich inschrijft via de website
  • om de interesse in een collectieve actie te inventariseren en deze eventueel voor te bereiden en te voeren, daaronder begrepen het voeren van (collectieve) onderhandelingen en gerechtelijke procedures;
  • Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten;
  • Om contact met u op te kunnen nemen;
  • In een verdere fase voor de mogelijke uitvoering van met u gesloten overeenkomsten.

E-mail

Onze communicatie zal veelal plaatsvinden via e-mail. Via dit kanaal houden wij u dan ook persoonlijk op de hoogte van ontwikkelingen in de claim waarvoor u zich heeft aangemeld. Daarnaast ontvangt u maximaal 12 keer per jaar een algemene nieuwsbrief. Wij vragen hiervoor bij registratie uw toestemming via opt-in. Indien u onze e-mailnieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kunt u de verzending hiervan aan u te allen tijde stopzetten. U kunt ons hierover berichten op info@woekerrente.nl. Een mogelijkheid hiertoe zal ook in iedere e-mailnieuwsbrief worden opgenomen.

Rechtsgrond verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor het aangaan of het uitvoeren van overeenkomsten, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/ of voor behartiging van gerechtvaardigde belangen van Stichting Woekerrente en/ of derden.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dat noodzakelijk is met het oog op de verwerkingsdoeleinden en eventuele wettelijke verplichtingen. Hierna verwijderen wij de gegevens.

Beveiliging gegevens

Stichting Woekerrente neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden uw gegevens opgeslagen op beveiligde servers en is de uitwisseling van persoonsgegevens via de website beveiligd door middel van een SSL-certificaat, herkenbaar aan het adres dat begint met “https://”.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Wij geven uw gegevens nooit aan derden door, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of tenzij dit noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting.

Cookies

De website van Stichting Woekerrente maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op deze website worden alleen functionele en statistische cookies gebruikt, derhalve cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website en cookies die nodig zijn voor het verzamelen van statistische gebruiksgegevens.

Uw rechten

Voor vragen over ons privacy beleid, of om gebruik te maken van uw rechten van inzage, correctie en verzet ingevolge de wet, kunt u contact met ons opnemen via info@woekerrente.nl.

Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in Nederland vindt plaats door de Autoriteit Persoonsgegevens. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij deze toezichthoudende autoriteit.

Stichting Woekerrente
Terweeweg 112
2341 CW Oegstgeest

Kamer van Koophandel nummer 67115764

E-mail: info@woekerrente.nl

Check het direct